Säännöt

Metal Club Mökä ry:n säännöt

1. luku: Yleistä

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Metal Club Mökä ry, epävirallisesti lyhennettynä MC Mökä. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. Kerhon kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § Kerhon tarkoitus ja toiminta
Kerhon tarkoituksena on Aalto-yliopiston raskaan musiikin harrastajien yhdistäminen ja heidän harrastuksensa kehittäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden musiikin harrastamiseen muiden kerhon jäsenien kanssa. Kerho voi järjestää jäsenilleen matkoja alan tapahtumiin ja voi järjestää konsertti-, kilpailu-, kurssi- yms. tapahtumia myös itse. Kerho voi järjestää myös alaan liittyvän materiaalin yhteistilauksia.

3 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

4 § Kerhon kielet
Kerhon virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi. Hallitus voi kokouksissaan käyttää valitsemaansa pöytäkirjakieltä.

2. luku: Jäsenet ja maksut

5 § Jäsenet
Kerhon jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Jäseneksi haluavan tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle, joka hyväksyy jäsenet. Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnan, josta näissä säännöissä myöhemmin käytetään nimitystä AYY, jäsen. Varsinaisia jäseniä voivat olla vain AYY:n jäsenet. Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus kerhon kokouksissa. Kerhon ulkojäseneksi voidaan hyväksyä kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Kerhon kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kerhon toimintaa tukeva henkilö tai yhteisö. Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kymmenen (10) kerhon jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.

6 § Jäsenluettelo
Kerhon on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan kerholle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.

7 § Jäsenmaksut
Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain kerholle jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää kerhon vuosikokous. Poikkeuksia ovat kuitenkin:
1. kunniajäsenet;
2. varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet poissaoloilmoituksen Aalto-yliopistoon koko jäsenmaksukaudeksi, tai vähintään puoleksi jäsenmaksukautta silloin kun ovat maksaneet edellisen kauden jäsenmaksun ja olleet kaudesta vähintään puolet poissaolevana.

8 § Kerhosta eroaminen
Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti kerhon kokoukselle.

9 § Kerhosta erottaminen
Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan yhden vuoden kuluessa eräpäivästä.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on törkeästi toiminut vastoin kerhon tarkoitusta.
Kerhon hallitus voi perustellusta syystä kieltää jäsenen osanoton kerhon toimintaan määräajaksi. Kielto ei koske kerhon kokouksia.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle.

10 § Erottamispäätöksestä valittaminen
Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä kerhon kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkistamisesta kerhon sähköpostilistalla ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa kerhon kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3. luku: Kerhon kokoukset

11 § Kerhon kokoukset
Kerhon kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

12 § Vuosikokous
Vuosikokous on pidettävä helmikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 1. toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
 2. tilikertomus ja tilinpäätös;
 3. toiminnantarkastajien lausunto;
 4. tilinpäätöksen hyväksyminen;
 5. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;
 6. hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle;
 7. hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle;
 8. kerhon jäsenmaksujen suuruus kuluvalle toimikaudelle;
 9. jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä.

13 § Vaalikokous
Vaalikokous on pidettävä marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 1. hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
 2. kerhon toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
 3. kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi.

14 § Ylimääräiset kokoukset
Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, luentokausien ulkopuolella kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

15 § Oikeudet kerhon kokouksissa
Kerhon kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla kerhon jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on esitysoikeus sekä äänioikeus siten, että jokaisella on yksi (1) ääni.
Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus sekä puheoikeus.
Kerhon kokous voi myöntää esitysoikeuden myös muille jäsenille kuin varsinaisille jäsenille.

16 § Päätöksenteko
Päätökset kerhon kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 § Koolle kutsuminen
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat.
Kutsu on julkaistava kerhon sähköpostilistalla vähintään viisi (5) luentovuorokautta tai seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

18 § Päätösvaltaisuus
Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla.

19 § Käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi.
Käsiteltäessä kerhon sääntöjen muuttamista, äänestys- ja vaalijärjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tai kerhon purkamista on asiasta mainittava kokouskutsussa.

20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen
Kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken hänen toimikauttansa, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

4. luku: Hallitus

21 § Hallitus
Kerhon asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä kahdesta viiteen (2-5) muuta jäsentä.
Vain kerhon varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia kerhon hallituksen puheenjohtajaksi.

22 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa kerhon toimintaa;
 2. valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 3. hoitaa kerhon taloutta ja omaisuutta;
 4. päättää jäseneksi hyväksymisestä;
 5. laatia ehdotus kerhon toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
 6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
 7. kutsua kerhon kokoukset koolle tarpeen vaatiessa;
 8. edustaa kerhoa.

23 § Hallituksen jäsenet
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, huolehtii kerhon kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että kerhon toiminta on sääntöjen mukaista.
Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.
Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat kerhon kokouksista, pitää kirjaa kerhon jäsenistä ja huolehtia arkistosta.
Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa kerhon taloutta ja omaisuutta sekä valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi.

24 § Hallituksen kokoukset
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.
Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

25 § Kerhon nimenkirjoittajat
Kerhon nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Näistä toisen on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallitus voi oikeuttaa kerhon varsinaisen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

5. luku: Toimihenkilöt ja toimikunnat

26 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen
Kerho ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet. Toimikausi ei kuitenkaan voi olla kalenterivuotta pidempi ja voi kestää enintään kulloisenkin hallituksen toimikauden loppuun saakka.
Toimikunnan toimintaan voi osallistua kuka tahansa kerhon jäsen kiinnostuksensa mukaan.

6. luku: Hallinto ja talous

27 § Toimi- ja tilikausi
Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

28 § Toiminnantarkastajat
Kerhon taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Heidän toimikautensa on kalenterivuosi. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta.
Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä.
Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, kerhon vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan kerhon hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

7. luku: Erityisiä määräyksiä

29 § Kerhon tunnukset ja merkit
Kerhon tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää kerhon kokous.

30 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.
Muutosesityksen voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) kerhon varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.

31 § Kerhon purkautuminen
Kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta.
Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.
Kerhon purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

32 § Sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo
Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

33 § Säännöissä määräämättömät asiat
Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.